skip to Main Content

TEKNOLOJİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME VAKFI (TEGEV) BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL ESASLAR

 

AMAÇ

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Vakfın kendi kaynakları veya yapılacak bağışlarla, teknik öğretim okullarında okuyan yetenekli ve başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, öğrenim bursu verilmesinin esas ve usullerini belirler.

 

DAYANAK

Madde 2 – Bu Yönetmelik, TEGEV resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

Vakıf: Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı,(kısa adı TEGEV)

Vakıf Senedi: Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı resmi senedini,

Vakıf Yönetimi: Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulunu,

Öğrenci: Teknik öğretim okullarının, Orta Öğrenim veya Yüksek Öğrenim seviyelerine kayıt olmaya hak kazanan veya bu okullarda öğrenimlerine devam eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başarılı öğrencileri,

Bursiyer: TEGEV’den öğrenim bursu alan öğrencileri ifade eder.

 

İLKELER

Madde 4– ÖĞRENİM BURSU AŞAĞIDA SAYILAN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLİR.

 1. Başvuru Şartları:
  1. Teknik Mesleki Orta Öğrenim Seviyesi:
   1. Yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler) veya diploma notu giriş sırasına göre önde olmak (tercihen bölüme girenler arasında, giriş puanına göre ilk yarıda olmak)
   2. Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması daha yüksek olmak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.
  2. Yüksek Öğrenim (Teknik Fakülte ve Bölümler) Seviyesi:
   1. Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
   2. Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
 2. Vakfın amacına ve ilkelerine uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilir. Bu durumda bağışta bulunanın istediği şartlar dikkate alınır.
 3. Yüksek Öğrenim Burs Adayının Devlet Üniversitesi ve örgün öğretimde olması esastır. Özel Üniversitelerde veya Vakıf Üniversitelerinde tamamen veya kısmen paralı öğrenim görenlerle Açık Öğretim öğrencilerinin başvuruları değerlendirilmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, BURS MİKTARI VE BURS TAHSİS ESASLARI

Madde 5 – Öğrenim bursu için her yıl vakıf bütçesine konulacak ödenek ile burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs tutarı Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir. Gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları da değerlendirilir. Öğrenim bursu Ekim ayından başlayarak Haziran’a kadar 9 ay süreyle verilir.

Madde 6 – Öğrenim bursu başvuru esasları ve başvuru süresi Vakıf Yönetimince belirlenerek başvuru formları ile birlikte Vakfın İnternet Sitesinde her yılın Eylül ayında yayınlanarak duyurulur.

 

BAŞVURU

Madde 7 – Ön Başvuru için TEGEV’in web sayfasından temin edilecek “TEGEV Burs Başvuru Formu”nun doldurulup e-posta veya faks yolu ile Eylül ayının son iş gününe kadar Vakfa ulaştırılması gerekmektedir. Geç gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Madde 7- Ön Başvurular TEGEV’in web sayfasında yer alan online başvuru işlemlerinin tamamlanması ile alınacaktır. Ön Başvuru neticesinde burs almaya hak kazanan öğrenciler kendilerine yapılan bildirim ile birlikte Yönetmeliğin 9. Maddesinde yer alan gerekli evraklar ve TEGEV’in web sayfasından temin edilecek edilecek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan “Bilgilendirme ve Onay Formu” ile “TEGEV Burs Başvuru Formu”nun doldurulup mutlaka ıslak imza şekilde posta aracılığıyla ya da elden Atatürk Mah. Sedef Cad. Sedef Sitesi, Blok No:10, Kat:5 Daire:12 34758 Ataşehir/İstanbul” adresine ulaştırılması gerekmektedir. Ön Başvuru esnasında aktarılan bilgilerin eksik veya hatalı olduğu anlaşıldığı taktirde, öğrencinin başvurusu alınmamış sayılacaktır.

 

ÖĞRENİM BURSU ALACAK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ

Madde 8 – Vakfa yapılan başvurular bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Ön başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğu hakkında vakıf yönetimi her türlü resmi ve sivil makamlar/kurumlar/kişiler nezdinde inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Yapılan incelemede eksik ve yanlış bilgi verildiği anlaşılan başvurular değerlendirme dışında bırakılır. Başvuran öğrenci sayısının, verilecek burs sayısından fazla olması halinde, başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrenciler değerlendirilerek sıralanır. Yapılan sıralamada Vakıf Yönetimince verilmesine karar verilen öğrenim bursu adedi kadar öğrenci burs almaya hak kazanır. Kendilerine yazılı ve sözlü bildirimde bulunulur.

 

NİHAİ BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

Madde 9 – Bildirimde bulunulan Burs almaya hak kazanan öğrencilerden kendi seviyelerindeki Nihai Başvuru evraklarını tamamlamaları ve Vakfa iadeli taahhütlü posta yolu ile olarak ulaştırmaları için 3 hafta süre verilir.

 1. Teknik Mesleki Orta Öğrenim Seviyesi:
  1. Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını veya diploma notunu gösteren belgeyi,
  2. Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,
  3. Öğrencinin annesi adına açılmış bankamatik hesabını gösteren ve IBAN Numarasını da içeren banka belgesi fotokopisi (öğrencinin annesinin hayatta olmaması veya velayetinin anne dışında birisinde olması durumlarında, değerlendirme ayrıca yapılarak gerekli evraklar bildirilecektir),
 2. Yüksek Öğrenim (Teknik Fakülte ve Bölümler) Seviyesi:
  1. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,
  2. Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
  3. Öğrencinin adına açılmış bankamatik hesabını gösteren ve IBAN Numarasını da içeren banka belgesi fotokopisi,
 3. Tüm Seviyedeki Öğrenciler; 
  1. Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
  2. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgâh belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi,
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  4. 2 adet vesikalık fotoğraf,
  5. Savcılıktan sabıkası olmadığına dair belge,
  6. Öğretim kurumundan alınmış onaylı ve yeni tarihli öğrenci belgesi,
  7. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)
 4. Öğrencinin eksik veya yanlış bilgi verdiği hangi aşamada tespit edilirse, burs işlemleri derhal durdurularak yasal işlemlere başlanır.

 

BURSLARIN ÖDENMESİ

Madde 10 – Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri 3 hafta içinde tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

 

BURS SÜRESİ

Madde 11 – Prensip olarak burslar yıllıktır. Önceki yıl/yıllarda öğrenim bursu almış olan öğrenci şartları uyduğu müddetçe öğrenim bursunun devam etmesi için yeniden başvurabilir. Bu takdirde önceden burs alanlara şartları uyduğu sürece öncelik tanınır. Ancak, burs süresi hiç bir halde okuduğu orta veya yüksek öğretim kurumunun normal eğitim süresini aşamaz. Orta öğretim öğrencileri 20, yüksek öğretim öğrencileri 25 yaşını aşmamış olmalıdır.

 

BURSUN DEVAMI

Madde 12 – Önceki yıl/yıllarda burs alıp yeniden burs için başvuran öğrencinin başarılı olması esastır. Ara sınıflardan burs için başvuran öğrencilerin başvurduğu yıl itibarı ile önceki yıl/yıllardaki genel başarı ortalaması, 4’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 2,5 ve 100’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 65 olmalıdır. Burs verilecek öğrenciler, önceki yıl/yıllarda burs almış olanlara öncelik tanınmak sureti ile, başarı durumu ve muhtaçlık durumu en yüksek olan öğrenciden başlayarak sıralanır. 

Bursunun devamı için yeniden başvuran öğrenci, başvuru dilekçesi ile birlikte, 

  1. okuduğu öğrenim kurumundan, halen öğrenci olduğuna dair belge (Öğrenci Belgesi) 
  2. ayrıntılı not cetvelinin aslını (transkript)
  3. yeni tarihli Savcılıktan alınmış sabıkası olmadığına dair belge ve
  4. ailenin son mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) 

temin ederek dilekçesi ile birlikte Vakfa ibraz etmek zorundadır.

Madde 13 – Tüm bursiyerler her yarı-yıl sonunda karnelerinin okul onaylı bir kopyasını (Teknik Mesleki Orta Öğrenim Seviyesi için) / İlgili yarı-yıl süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) (Yüksek Öğrenim Seviyesi için) ilgili yarı-yıl bitiminden sonra 15 gün içinde Vakfa göndermek zorundadır.

 

BURSUN KESİLMESİ

Madde 14 – Burs alanlardan;

 1. Okulu bırakanlar, öğrenime ara verenler ve Vakıf Yönetiminin bilgisi dışında okul değiştirenlerin,
 2. Vakıftan burs aldığı süre içinde, başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden maaş, ücret, burs, kredi vb. Her ne ad altında olursa olsun yardım ve destek alanların, (Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumundan alınan burs ve krediler hariç)
 3. Burs koşullarına uygun olmadığı tespit edilenlerin,
 4. Vakfın istediği bu yönetmelikte belirtilen veya vakıf yönetimince ek olarak istenen diğer belgeleri zamanında getirmeyenlerin,
 5. Her ne sebeple olursa olsun Vakfa eksik, yalan ve yanlış beyanda bulunanların,
 6. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde oldukları yargı veya ilgili öğretim kurumlarının disiplin kurulu kararı ile belgelenenlerin,
 7. Evlenenlerin,
 8. Öğretim kurumunca öğrenimi geçici süre dondurulanların,

bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

Madde 15 – Bir suçtan sanık olarak tutuklananların tutukluluk süresince veya sürekli olarak burslarının kesilmesine Vakıf Yönetimince karar verilir. 

Öğrenciye verilen cezanın bütün sonuçları ile affedilmesi, tutukluluğun kaldırılması, okula devam hakkı verilmesi durumunda, başvuru halinde Vakıf Yönetimi yeniden değerlendirme yaparak kesilen bursun devamına karar verebilir.

Madde 16 – Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler ile dinlenme ve hava değişimi alanların burslarının ödenmesine devam edilir. 3 ayı geçen tedavilerde bursun verilmesine ara verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

BURS ALAN ÖĞRENCİNİN İZLENMESİ

Madde 17 – Vakıf Yönetimi burs alan öğrencinin durumunu izler ve denetler. Bu amaçla Vakıfça istenen belge, bilgi ve formlar öğrenciler tarafından düzenli olarak Vakfa verilmek zorundadır. Öğrenci, Vakfa verdiği bilgilerde bir değişiklik olması halinde bu durumu, en geç bir ay içinde Vakfa bildirmek zorundadır.

 

DİĞER YETKİLER

Madde 18 – Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında karar vermeye, ekli belgelerde değişiklik yapmaya, bu yönetmeliği tamamlayıcı nitelikteki diğer form ve belgeleri hazırlamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu görevi bizzat kendisi yapabileceği gibi, oluşturacağı bir komisyon marifetiyle de yapabilir.

 

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 19 – Her bursiyer TEGEV’in burs koşullarını bilerek bursu almaya başlar. Burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.

Madde 20 – Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği TEGEV’e zamanında bildirmelidir.

Madde 21 – Öğrenimleri süresince, her yarıyıl bitimini takip eden ilk 15 gün içinde okuldan onaylı karne/transkript kopyalarını ve Öğrenim sürecini bitiren öğrencilerin, 1 ay içinde Mezuniyet Diplomalarının bir kopyalarını ve Özgeçmişlerini Vakfımıza göndermeleri istenir.

Madde 22 – TEGEV’den burs alan öğrenciler, geçerli bir mazeretleri olup bu mazeretlerini vakfın ilgili birimlerine zamanında bildirmediği müddetçe, vakfın öğrenciler için düzenleyeceği faaliyetlere katılırlar. Bu hususta bildiri öğrencinin kendi verdiği e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya telefonuna SMS yoluyla yapılır. Mazeretsiz katılmayan öğrencilerin durumu, Yönetim Kurulunca yeniden değerlendirilir.

Madde 23 – Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da TEGEV Ailesinin bir ferdi olarak TEGEV’le bağlarını koparmamayı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-mail, iş yeri bilgi değişikliklerini zamanında TEGEV’e bildirmeyi görev bilir.

Madde 24 – Vakıf, burs verdiği öğrencilerden, okulu bitirdikten ve gelir getirici bir işe kavuştuktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TEGEV aracılığı ile burs vermeyi ya da kendisi veya başkasının TEGEV’e kendisine yapılan burs ödemeleri tutarının güncel karşılığı kadarını bağış yapmayı/yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

YÜRÜRLÜK

Madde 25 – TEGEV resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanan bu yönetmelik 03.12.2012 tarihinde yürürlüğe girer ve TEGEV Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Madde 26 – Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu yönetmeliğe ek maddeler ilave etmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

Back To Top